top of page
uilchilgee.jpg

​Бид харилцагчийн мэдрэмж болон үйлчилгээний чанарыг нэн тэргүүнд тавьдаг.

Манай байгууллагын үнэт зүйлсийн нэг бол бидний харилцагч юм. Иймдээ ч бид харилцагч бүрдээ хэрэгцээ шаардлагад нь нийцсэн, амьдралд ойрхон, шинэлэг даатгалын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж хүргэх, үйлчилгээг хүртээмжтэй, хялбар хийгээд дэвшилтэт байлгахыг үргэлж зорин ажилладаг.

Харилцагчийн үйлчилгээ
service1.PNG
  • 2020 онд харилцагчийн гомдол өмнөх жилээс 38 хувиар буурч, нийт 117 гомдлыг  2,5 хоногт шийдвэрлэж ажилласан.

  • 2019 оноос хойш Харилцагчийн замналын судалгаагаар бусад даатгалын компаниудтай үйлчилгээний чанараа харьцуулан судалж, бенчмарк тогтоон ажиллаж байна. Харилцагчийн замналын судалгаагаар мэдээлэл авах, салбар, онлайн борлуулалтын суваг, хурд, эффорт гэсэн таван бүлэг үзүүлэлтийг бусад даатгалын компанитай харьцуулан судлахад гурван үзүүлэлтээр тэргүүн байранд оржээ. 

  • Харилцагчийн дуу хоолойг боломжит бүх сувгаар хүлээн авдаг болсноор 2020 онд харилцагчийн хандалт 49,017 болж өссөн байна. Лавлах төвийн хувьд өмнөх жилээс 18 хувиар өсөж, үйлчилгээний заалаар үйлчилгээ авсан харилцагчийн тоо 12 хувиар буурч, цахим хандалтын тоо 78 хувиар өсөж 13,348 харилцагчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Энэ нь харилцагч Үйлчилгээний төвд өөрийн биеэр ирэхгүйгээр даатгалын бүхий л үйлчилгээг авах боломжтой болгох шат дараатай олон ажлуудын үр дүн гарч буйн илрэл юм. 

service2.PNG
Нөхөн төлбөр
Бид өнгөрөгч хугацаанд давтагдсан тоогоор 223,000 гаруй харилцагчийн эрсдэлийг удирдаж, 35 гаруй тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгон ажиллалаа.

  • Мандал даатгал нь 2020 онд нийт 13,604 даатгалын тохиолдолд нийт 7.9 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгон ажилласан бөгөөд энэ нь өмнөх оноос 44.9 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. 
     

  • 2019 оны 4 дүгээр улиралд нөхөн төлбөр шийдвэрлэх хурд дунджаар 5,2 хоног байсан бол дотоод зохион байгуулалт, процессийн өөрчлөлт хийснээр 2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 3,1 хоногт хүрч өнгөрсөн оноос 41 хувиар буурсан амжилттай байна. Мөн 2020 оны 4 улиралд нийт нөхөн төлбөрийн 49 хувийг ажлын 8 цагт шийдвэрлэн ажилласан бөгөөд энэ онд дээрх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэн ажиллахаар зорьж байна.

claims1.PNG
  • 2020 онд нийт нөхөн төлбөрийн материалын 70 хувийг цахимаар шийдвэрлэснээс 26 хувийг аппликейшнээр, бусад цахим сувгаар 44 хувийг хүлээн авсан. Энэ нь харилцагчид цахим үйлчилгээнд шилжиж, нөхөн төлбөрийн материалаа хялбархан илгээж чаддаг болсныг харуулж байна.

bottom of page